Kerala Renaissance Movements,Founders,YearsRENAISSANCE IN KERALA-List of Important organisations sangham,sabha etc and founders.Year
Movements/ Associations
Founder
1836
Samathva samajam
Ayya Vaikundar
1884
Saiva Prakasa Sabha
Thycad Ayya, Sundaram Pillai
1907
Arayasamaj
Pandit Karuppan
1907
Sadhujana paripalan Sangham
Ayyankali
1909
Pratyksha Raksha Daiva sabha
Poikayil Yohannan
1912
Kalyanadayini Sabha
Pandit Karuppan
1913
Cochin Pulaya   Mahajana Sabha
Pandit Karuppan
1917
Hindu Pulaya Samajam
Kurumban Daivathan
1917

Sahodara Sangam
Sahodaran Ayyappan
1917
Atmavidya Sangam
Vagbhatananda
1918
Ananda Mahasabha
Brahmananda Sivayogi
1921
Travancore Cheramar Mahajansabha
Pampady John Joseph
1923
Kerala Muslim Aikya Sangham
Vakkom Abdul Khader Moulavi
1926
Atmabodhodaya Sangham
Subhananda Gurudevan
1933
Jathinashini Sabha
Anandatheerthan
1964
Sree Narayana   Sevika Samajam
Sahodaran Ayyappan


1 Comments

The existence and functioning of each organization was important for that time. The followers sought to improve their direction using appropriate methods

GK Cards

 
Back To Top