Brahma Prathyaksha Sadhujana Paripalana Sangham was founded by:

 a) Ayyankali
 b) Kavarikulam Kandan Kumaran
 c) Kumara Guru
 d) Vagbhatananda
KPSC ComputerGr2-2016

Kavarikulam Kandan Kumaran.
Share :
+
Next
« Prev
Prev
Next »
0 Comments

GK Cards

 
Back To Top