Which pair is incorrect?

 a) Yogakshema sabha - 1908
 b) Nair Service Society - 1914
 c) Sadhu Jana Paripalana Sangam -1903
 d) Vaala Samudaya Parishkarani sabha -  1910
Kerala Lab Asst-2015

Ans: (c).
The Sadhujana Paripalana Sangham (Sadhu Jana Paripalana Sangham) (SJPS) was established in 1907 by social reformer Ayyankali
Share :
+
Next
« Prev
Prev
Next »
0 Comments

GK Cards

 
Back To Top