Indian Rivers and Sources of their Origin

Place of Origins of 25 Important Rivers in India.

River
Origin Place
Ganga
Gangotri Glaciers(Uttarakhand)
Yamuna
Yamunotri (Uttarakhand)
Indus
Mansarovar (Tibet)
Brahmaputra
Chemayungdung glacier (Tibet)
Sutlej
Lake Rakshastal (Tibet)
Godavari
Nasik (Maharashtra)
Krishna
Mahabaleshwar (Maharashtra)
Penna
Nadikonda (Kolar in Karnataka)
Kaveri
Brahmagiri hills (Karnataka)
Narmada
Amarkantak hills,Coorg (Madhya Pradesh)
Damodar
Chota Nagpur plateau (Jharkhand)
Luni
Aravalli (Rajasthan desert)
Mahi
Minda village (Rajasthan)
Sabarmathi
Udaipur, Aravalli Hills (Rajasthan)
Chambal
Vindhya Range (Madhya Pradesh)
Kosi
Himalayas (Nepal)
Betwa
Vindhya Range (Madhya Pradesh)
Gomti
Gomat Taal (Uttar Pradesh)
Ravi
Chamba district (Himachal Pradesh)
Beas
Beas Kund, Rohtang pass (Himachal Pradesh)
Periyar
Sivagiri Hills, Western ghats (Kerala)
Bharatapuzha
Anaimalai Hills,Western Ghats (Tamil Nadu)
Mahanadi
Sihawa , Raipur district(Chhatisgarh)
Pamba
Pulachimalai Hills (kerala)
Chaliyar
Elambaleri Hills, Western Ghats (Kerala)
Bhavani
Palghat Ranges (Kerala)
Share :
+
Next
« Prev
Prev
Next »
0 Comments

GK Cards

 
Back To Top