The man who formed Pratyaksha Raksha Daiva Sabha?

 a) Elias Chavara
 b) Poikayil Yohannan
 c) Pandit Karuppan
 d) Samuel Mateer
KSRTC 2015

Poikayil Yohannan
Share :
+
Next
« Prev
Prev
Next »

GK Cards

 
Back To Top